List of Densetsu no Starfy 3 staff

From the Nintendo Wiki, a wiki covering all things Nintendo
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with Densetsu no Stafy 3.

Conception[edit]

 • Tatsuhiro Takasago
 • Naoya Ikeda

Main Programming[edit]

 • Satoshi Nakajima
 • Kouichi Kitano

Programming[edit]

 • Shinya Morimoto
 • Shigemitsu Miura
 • Kazuya Watanabe
 • Takashi Miyashita

Main Design[edit]

 • Koutarou Shinoki

Design[edit]

 • Atsushi Okamoto
 • Yuri Mitsutake
 • Mika Nishitsuji

Package Edition[edit]

 • Yasuko Takahashi

Manual Edition[edit]

 • Yoshinori Oda

Music[edit]

 • Morihiro Iwamoto

Special Thanks[edit]

 • Kenta Egami
 • Erika Hara
 • Yousuke Tomikawa
 • Akihiro Ikawa
 • Yoshihiro Kanazawa
 • Keiko Takeoka
 • Shuuichi Narusawa
 • Super Mario Club

Director[edit]

 • Akio Imai
 • Azusa Tajima

Producer[edit]

 • Yasuhiro Minamimoto
 • Hitoshi Yamagami

General Producer[edit]

 • Shin Kondo

Executive Producer[edit]